• 021-88014857, 021-77650781
  • تلگرام: 09302280373
  • eshop@negarkhaneh.ir

فروشگاه
بررسی و خرید آنلاین

اوج و افول مدرنیسم

اوج و افول مدرنیسم

کد کالا: 335
برای کسب اطلاع از موجودی تماس بگیرید:
02188014857, 02177650781

این کتاب، بیش از آنکه حاوی اطلاعات و یا حتی تحلیل هایی در مورد دوره ی خاصی از تاریخ هنر باشد، مصمم به ارائه ی نوعی
بصیرت و نگاه انتقادی در تحولات هنر معاصر جهان است.دیدگاه انتقادی که در ذات هنر مدرن وجود داشت پس از استمرار و تشدید، گریبانگیر خودش شد، تا آنکه سرانجام مدرنیسم را به زیر کشید. کتاب حاضر نیز از یک منظر، تأکیدی است بر اهمیت نقد
هنری و جایگاه آن در توسعه ی رویکردهای خلاق و اندیشه های هنری چه در عرصه ی هنر مدرن و چه در جریان های پسامدرن.
مدرنیسم خود بانی نقد بود و نهایتاً نیز قربانی آن شد. جریان مستمر نقد و جوشش انتقادی، ژرفترین درونمایه ی این کتاب و
همه ی بررسی های پژوهشی مشابه است.

دیدگاه‌ها و نظرات

کالاهای مشابه