گزارش نمایشگاه گروهی عکس - انتهای زمین

گزارش نگارخانه ایرانی از نمایشگاه گروهی عکس با نام انتهای زمین واقع در تالار زمستان، مرداد ماه 1392

دیدگاه‌ها و نظرات