بیوگرافی و سوابق

ابوالقا ســــــم طحـــــــــانیان

کاریکاتور/تصویرسازی/پوستر/عکس/نقاشیخط
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری