• پیرمرد

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 19 فروردین 1395
  یادداشت هنرمند:
  طراحی با مداد
 • طراحی بامداد

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 23 فروردین 1395
  یادداشت هنرمند:
  این کار روی مقوای فابریانو کشیدم
 • girl

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 17 فروردین 1395
  یادداشت هنرمند:
  طراحی با مداد
 • چهره

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 28 فروردین 1395
  یادداشت هنرمند:
  طراحی بامداد سایز A3
 • بچه پسر

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 28 فروردین 1395
  یادداشت هنرمند:
  طراحی با مداد سایز A3
 • طراحی بامداد

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 21 اردیبهشت 1395
  یادداشت هنرمند:
 • چهره

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 28 فروردین 1395
  یادداشت هنرمند:
  طراحی بامداد سایز A3
 • man

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 23 خرداد 1395
  یادداشت هنرمند:
  طراحی با مداد
 • طراحی بامداد

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 19 فروردین 1395
  یادداشت هنرمند:
 • دختربچه

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 19 فروردین 1395
  یادداشت هنرمند:
  این کار مربوط به اوایل طراحی چهره من میشه .