بیوگرافی و سوابق

لیلا رخشی قاضیانی

گرافیست نقاش تصویرساز عکاس
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری