بیوگرافی و سوابق

نسا شاه چشمه

گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری