بیوگرافی و سوابق

مریم کریمی

کارشناسی نقاشی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
مجوز تاسیس کارگاه صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی دی 1393 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
نمایشگاههای انفرادی اداره فرهنگ و ارشاد آذر 1394 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
عضو نقاشان معاصر تبریز اداره فرهنگ و ارشاد شهریور 1387 ایران
تحصیلات
سوابق کاری