پروفایل من

s etare

  • متولد 2 بهمن 1367
  • تهران
آرشیو

فقط برای خودم هستم..!
من..؟!
چه دوحرفیه وسوسه انگیزیست....
این من! نه زیبایم ، نه مهـربانم....نه عـاشق و نه محتاج نگاهی...!
فراری از دختران آهن پرست و پسران مانکن پرست....
... فقط برای خودم هستم...خوده خودم ! مال خودم ! صبورم و عجول!!
سنگین...سرگردان...مغرور...قـانع....با یک پیچیدگی ساده و مقداری بی حوصلگیه زیاد!!!
و برای تویی که چهره های رنگ شده را می پرستی نه سیرت آدمی ؛
هیچ ندارم راهت را بگیــر و بـــــــرو
حوالی ما توقف ممنــــوع است

آلبوم های من

تصویری موجود نیست
عضویت در تاریخ 20 تیر 1388
بازدید پروفایل: 4540