بیوگرافی و سوابق

فرهاد فیض آبادی

طراحی و نقاشی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری