بیوگرافی و سوابق

امیرحسین صوفی

گرافیک، نقاشی، دکوراسیون داخلی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری