بیوگرافی و سوابق

امیر خدیر

آهنگسازی و طراحی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری