بیوگرافی و سوابق

آمنه عباسی

نقاشی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری