• شعله

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 22 مرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
 • S . E . L . F

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 15 مرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
 • گدازه

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 29 شهریور 1392
  یادداشت هنرمند:
 • ...............................

  از مجموعه: ماکرو

  تاریخ ارسال: 2 تیر 1394
  یادداشت هنرمند:
 • - صفر -

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 24 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
 • پنجــــــــره

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 23 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
 • کهنه

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 20 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
 • فیگور B

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 12 شهریور 1392
  یادداشت هنرمند:
 • غروب دل انگیز

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 3 مهر 1392
  یادداشت هنرمند:
 • دختری در سرعت B

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 24 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
  این عکس با استفاده از یک منبع نور متحرک و سرعت B گرفته شده .
 • اوج

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 14 اردیبهشت 1393
  یادداشت هنرمند:
 • شهرB در سرعت B

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 1 مرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
  قسمتی از شهرستان بیرجند - با سرعت B ثبت شده
 • طلای سرخ

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 12 اردیبهشت 1391
  یادداشت هنرمند:
 • طاق شاه عباس

  از مجموعه: توریستی

  تاریخ ارسال: 22 اردیبهشت 1393
  یادداشت هنرمند:
 • ........

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 1 اردیبهشت 1393
  یادداشت هنرمند:
 • ..........

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 1 مرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
 • چهره

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 15 خرداد 1391
  یادداشت هنرمند:
 • مجسمه آزادی

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 30 اردیبهشت 1391
  یادداشت هنرمند:
 • می - سل - سی

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 20 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
 • گلنار

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 2 بهمن 1392
  یادداشت هنرمند:
 • نگاه

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 14 مرداد 1391
  یادداشت هنرمند:
 • مسجد سبعه

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 16 اسفند 1392
  یادداشت هنرمند:
 • اســــــــــــــــــــــــــــپک

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 4 مرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
 • دختری در افکارش

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 5 مرداد 1391
  یادداشت هنرمند:
 • .......

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 23 خرداد 1393
  یادداشت هنرمند:
 • خشک

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 19 تیر 1391
  یادداشت هنرمند:
  ابن عکسو به علت اینکه دوربین مناسب نداشتم گرفتم. البته لازم به ذکره که نور کافی اصلا وجود نداشت.
 • به دار آویخته

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 13 خرداد 1391
  یادداشت هنرمند:
 • نگاه....

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 20 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
 • قطره 2

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 17 خرداد 1391
  یادداشت هنرمند:
 • ........

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 8 شهریور 1393
  یادداشت هنرمند: