پروفایل من

زینا بابایی

گرافیک

آرشیو
کآش بودن هآ را قدر بدآنیمـ ،
 بخدآ قسمـ ،
نبودنهآ ،
 همین نزدیکیستـ ....!

عضویت در تاریخ 6 مهر 1393
بازدید پروفایل: 1361