پروفایل من

سید هادی عربشاهی

طراح و گرافیست | تهران - مشهد | T.me/Chapchi_8 | T.me/Printing_8 |

  • 09013405260
  • sha.1375@ymail.com
آرشیو

❖ متـولد سومیـن روز اولیـن برج دایرة البـروج هـزار و سیصد و فـلان ❖
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯❖❖❖❖❖❖❖❖ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
و همچنان مشغول آموختن و کسب تجربه و در شوق انسانی در آینده


  × هـرگونه استفاده تجاری از آثار نشـر شده × 
  ....×× شرعاً جایز نمیباشد و مورد رضایت نیست ××....  
آلبوم های من

عضویت در تاریخ 27 شهریور 1397
بازدید پروفایل: 836