بیوگرافی و سوابق

آرش احمدی

طراح کارکتر بازی و انیمیشن
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری