بیوگرافی و سوابق

آریا مجرد

نقاشی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری