پروفایل من

آرین لواسانی

نقاش

  • متولد 31 شهریور 1356
  • تهران
  • تهران
  • aryanlavasani@gmail.com
  • http://aryanlavasani.com/
  • aryanlavasani@gmail.com
آرشیو

شاید خواهشی به گزاف نباشد اگر من بخواهم در این دوره ،
از طریق تصاویر پیش رو ستایشم، احترامم و رویکردم را نسبت به دانشمندان علوم جدید
ابراز کنم. می‌خواهم بگویم که هیچ اشتباهی در کار نیست اگر
ما به نوعی جدید از جهان‌بینیِ هنری از طریق درک و ثبت آرای علمی عالمان فیزیک و
دیگر علومِ همراه و بازتاب آن در خلاقیت‌های هنری روی‌آوریم؛ عالمانی که در این
مقطع از تاریخ، جهت کشف ناشناخته‌ها و با استفاده از ابزار و نه به صرف احساس و
خیال، کلیت جهان، تاریخ و آینده‌ی آن را مورد تحقیق قرار داده‌اند. عالمانی که
هرگز اشتباه تاریخی فلاسفه‌ی دوران‌ِکلاسیک و حکمای گذشته درباره‌ی چگونگی بنیان
این جهان و تغییرات حاصله در آن را تکرار نخواهند کرد.می‌خواهم بیان کنم که «هنر
معاصر» تنها بازتاب سیاهی و تباهی نیست‌، بلکه تلاشی است جهت روشنگری و تعلیم نسبت
به شناخت صحیح از جهانی که برفراز اندیشه‌ی عالمان، پیوسته در چرخش، حرکت، انهدام
و زایش است.Group Exhibition :  1- Tehran ,The
Museum of Contemporary Art

  2- Japan (Tokyo - international art exhibitions)

  3- Tehran Expo ,The Museum of Contemporary Art

  4- Tehran Expo ,The Museum of Contemporary Art

  5- Dubai

  6- Tehran ,Mah Galleri

  7- Etemad Gallery

  8- Haft negah

  9- Khane Honarmandan Gallery

10- Khane Honarmandan Gallery Oxygen

11- Golestan gallery

12- Online - Seyhoun Gallery


13-panjereh-pazel


14-wfp-برنامه جهانی غذا-سازمان ملل متحد


15-Shirin Gallery


16-NY Gallery  New yorkhttp://www.aryanlavasani.ir/images/line.jpgIndividual Exhibitions :  1- Khane Aftab
Gallery

  2- Khane Aftab Gallery

  3- Barg Gallery

  4- Barg Gallery

  5- Keyhan Gallery

  6- Amin Gallery 

  7- Vali Gallery

  8- Ibne Sina Gallery

  9- Fatima Gallery 

10- Baran Gallery

11- Ara Gallery

12- Khane Honarmandan Gallery

13- Mojdeh Gallery

14- Khane Honarmandan Gallery 

15- Seyhoun Gallery

16- Etemad Gallery

17- Etemad Galleryhttp://www.aryanlavasani.ir/images/line.jpgAwards :  1- The Great
Award of Japan International Exhibition , Tokyo

  2- The UNESCO Appreciation Token

  3- An Appreciation Token from Iran TV

  4- The other Awards from National Festivalsآلبوم های من

عضویت در تاریخ 24 بهمن 1391
بازدید پروفایل: 3183