نگارخانه آثـار

[29]> آلبوم: بازسازی

علی عبدلی

طراحی ونقاشی
 • منظره آب

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 25 آذر 1395
  یادداشت هنرمند:
  رنگ روغن روی بوم
  100+70
  سال 1392
 • منظره

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 23 آذر 1395
  یادداشت هنرمند:
  رنگ روغن روی بوم
  100+70
  1393
  قاب تزیینی
 • جانداربیجان

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 23 آذر 1395
  یادداشت هنرمند:
  رنگ روغن روی بوم
  50+70
  سال 1385
  قاب تزیینی
 • طبیعت بیجان

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 23 آذر 1395
  یادداشت هنرمند:
  رنگ روغن
 • سبزه وعید

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 22 آذر 1395
  یادداشت هنرمند:
  اثر رنگ روغن