نگارخانه آثـار

[29]> آلبوم: بازسازی

علی عبدلی

طراحی ونقاشی
 • طالقان

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 22 آذر 1395
  یادداشت هنرمند:
  رنگ روغن روی بوم
  110+70
  سال 1380
  قاب تزیینی