بیوگرافی و سوابق

علی عبدلی

طراحی ونقاشی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری