بیوگرافی و سوابق

عاطفه زینلی

طراح گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری