بیوگرافی و سوابق

آذین عقیلی

طراح گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری