پروفایل من

یاسر قمی

گرافیک

  • متولد 18 شهریور 1363
  • شاهرود
  • شاهرود
  • AKKASS22@yahoo.com
آرشیو
خدایا

چگونه است که هر روز دل ما را ورق می زنی. اما برایت کهنه نمی شویم؟

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 19 بهمن 1386
بازدید پروفایل: 15678