بیوگرافی و سوابق

مرتضی قاسمی

خوشنویسی، نقاشی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری