پروفایل من

الهه *

تا یار که را خواهد و میل ش به که افتد...!

آرشیو
گاهــی آدم دلـش میگیــرد ،
مثـل یک مراسـم کوچک ختــم ،
حتـی اگـر تمام خیابان هـا را آذیـن بستـه باشند ...

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 18 تیر 1391
بازدید پروفایل: 2175