نگارخانه آثـار

[59]

الهه *

تا یار که را خواهد و میل ش به که افتد...!