نگارخانه آثـار

[59]> آلبوم: دست سازها

الهه *

تا یار که را خواهد و میل ش به که افتد...!