پروفایل من

فرناز فرشچی

گرافیک

آرشیو
در ميان موجودات مخلوقي كه براي كبوتر شدن آفريده شده كركس نميشه ؛ اين در بين هيچ يك از مخلوقات نيست جز آدميان!!!
عضویت در تاریخ 29 آذر 1388
بازدید پروفایل: 3943