پروفایل من

پریسا بزرگی

آرشیوهراس من -  باری -  همه
از مردن در سرزمینی ستکه مزد گورکناز بهای ازادی ی ادمی افزون باشد...شاملو

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 18 آبان 1387
بازدید پروفایل: 5038