• لوگو ترکیبی فروشگاه گل نرگس

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 28 اسفند 1395
  یادداشت هنرمند:
  لوگو ترکیبی فروشگاه گل نرگس
  طراح |حسن منظوری|
  آذر ۹۵
  استودیو طراحی گرافیک حامیم
 • نشان نوشته قائم عج

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 15 اسفند 1395
  یادداشت هنرمند:
  نشان نوشته قائم (عج)
  بهمن ۹۵
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرافیک حامیم
 • پوستر (مسجد انقلابی)

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 29 اردیبهشت 1396
  یادداشت هنرمند:
  پوستر(مسجد انقلابی)
  بهمن ۹۵
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرافیک حامیم
 • بیرق ما چادر خاکی تو...

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 24 بهمن 1396
  یادداشت هنرمند:
  مراحل طراحی پوستر ”بیرق ما چادر خاکی تو...”
  بهمن ۹۶
  ایده‌‌پردازی |رسول حمیدی|حسن منظوری|
  خوشنویسی |استاد ناصر طاووسی|
  عکاس |امیرحسین نظری|
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرافیک حامیم
 • پوستر فاطمیه

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 16 اسفند 1395
  یادداشت هنرمند:
  پوستر مراسم فاطمیه
  اسفند ۹۵
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرافیک حامیم
 • بیرق ما چادر خاکی تو...

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 24 بهمن 1396
  یادداشت هنرمند:
  پوستر ”بیرق ما چادر خاکی تو...”
  بهمن ۹۶
  ایده‌‌پردازی |رسول حمیدی|حسن منظوری|
  خوشنویسی |استاد ناصر طاووسی|
  عکاس |امیرحسین نظری|
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرافیک حامیم
 • نشان و نشان‌نوشته سایت تی‌چارتر

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 29 اردیبهشت 1396
  یادداشت هنرمند:
  نشان و نشان‌نوشته سایت تی‌چارتر
  اردیبهشت ۹۶
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرافیک حامیم
 • مراحل طراحی پوستر فاطمیه

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 16 اسفند 1395
  یادداشت هنرمند:
  مراحل طراحی پوستر مراسم فاطمیه
  اسفند ۹۵
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرافیک حامیم
 • لوگو ترکیبی فروشگاه گل نرگس

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 28 اسفند 1395
  یادداشت هنرمند:
  لوگو ترکیبی فروشگاه گل نرگس
  طراح |حسن منظوری|
  آذر ۹۵
  استودیو طراحی گرافیک حامیم
 • نشان و نشان‌نوشته سایت تی‌چارتر

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 29 اردیبهشت 1396
  یادداشت هنرمند:
  نشان و نشان‌نوشته سایت تی‌چارتر
  اردیبهشت ۹۶
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرافیک حامیم
 • نشان نوشته کمیل

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 17 اسفند 1395
  یادداشت هنرمند:
  نشان نوشته کمیل
  مرداد ۹۵
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرافیک حامیم
 • نشان و نشان‌نوشته سایت تی‌چارتر

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 29 اردیبهشت 1396
  یادداشت هنرمند:
  نشان و نشان‌نوشته سایت تی‌چارتر
  اردیبهشت ۹۶
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرافیک حامیم
 • تناسبات نشان نوشته کمیل

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 17 اسفند 1395
  یادداشت هنرمند:
  نشان نوشته کمیل
  مرداد ۹۵
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرافیک حامیم
 • نشان نوشته کانون تبلیغاتی ترنج

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 28 اسفند 1395
  یادداشت هنرمند:
  نشان نوشته کانون تبلیغاتی ترنج
  آبان ۹۵
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرفیک حامیم
 • مراحل طراحی پوستر فاطمیه

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 16 اسفند 1395
  یادداشت هنرمند:
  مراحل طراحی پوستر مراسم فاطمیه
  اسفند ۹۵
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرافیک حامیم
 • نشان نوشته هیئت عربی مشایه الهادی

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 29 اسفند 1395
  یادداشت هنرمند:
  نشان نوشته هیئت عربی مشایه الهادی
  آذر ۹۵
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرافیک حامیم
 • تناسبات نشان نوشته کانون تبلیغاتی ترنج

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 28 اسفند 1395
  یادداشت هنرمند:
  نشان نوشته کانون تبلیغاتی ترنج
  آبان ۹۵
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرفیک حامیم
 • نشان نوشته هیئت بیت الحسین (ع)

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 17 اسفند 1395
  یادداشت هنرمند:
  نشان نوشته هیئت بیت الحسین
  مهر ۹۵
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرافیک حامیم
 • نشان استودیو طراحی گرافیک حامیم

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 15 اسفند 1395
  یادداشت هنرمند:
 • نشان جواهرات سپاهی

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 29 اسفند 1395
  یادداشت هنرمند:
  نشان جواهرات سپاهی
  دی ۹۵
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرافیک حامیم
 • نشان نوشته قائم عج

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 15 اسفند 1395
  یادداشت هنرمند:
  نشان نوشته قائم (عج)
  بهمن ۹۵
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرافیک حامیم
 • نشان نوشته هیئت بیت الحسین (ع)

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 17 اسفند 1395
  یادداشت هنرمند:
  نشان نوشته هیئت بیت الحسین
  مهر ۹۵
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرافیک حامیم
 • نشان جواهرات سپاهی

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 29 اسفند 1395
  یادداشت هنرمند:
  نشان جواهرات سپاهی
  دی ۹۵
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرافیک حامیم