بیوگرافی و سوابق

امید عظیمی

طراح گرافیک / مشاور تبلیغات /
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
روزنامه جام جم سرپرست واحد طراحی تیر   1384 آبان   1365 قزوین ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
کانون تبلیغات کلید / کانون تبلیغات کاکتوس مدیریت واحد طراحی و گرافیست آذر   1385 دی   1388 قزوین ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
گروه مجلات همشهری طراح گرافیست آذر   1388 آذر   1389 تهران ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
سروش کودکان طراح و صفحه آرا مرداد   1391 دی   1391 تهران ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
کانون تبلیغات گنجینه مدیر مسئول آذر   1391 تاکنون   کـــرج ایران