بیوگرافی و سوابق

حمیدرضا حدادی

طراح (گرافیست) و نقاش تجربی و تایپو گراف
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری