بیوگرافی و سوابق

علی کریمی هسنیجه

کارشناس ارشد معماری ،گرافیست
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری