بیوگرافی و سوابق

حمیدرضا گلزار

گرافیک، تدوین, تصویر برداری، عکاسی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
تصویربرداری سروش شهریور 1390 ایران
تحصیلات
سوابق کاری