بیوگرافی و سوابق

جواد کاکو

گرافیک کامپیوتری / کمی تا قسمتی عکاسی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری