بیوگرافی و سوابق

_مَـ ه جَـبـیـטּ _

علآقہ oـنـל بِ عڪآسے،، هـoـیـטּ/!/
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری