پروفایل من

مریم م

نقاشی روی سفال وچرم و...و اخیرا کیف دوزی!

  • متولد 25 فروردین 1365
  • m_joojoo_65@yahoo.com
آرشیو
برای پرواز به آسمانها، منتظر نمان كه عقابی نیرومند بیاید و از زمینت برگیرد و در آسمانهایت پرواز دهد. بكوش تا پر پرواز به بازوانت جوانه زند و بروید و بكوش تا اینهمه گوشت و پیه و استخوان سنگین را كه چنین به زمین وفادارت كرده است، سبك كنی و از خویش بزدایی، آنگاه به جاي خزيدن، خواهي پريد. در پرنده شدن خويش بکوش و اين يعني بيرون آمدن از زندانهاي اسارت . دکتر علی شریعتی
تصویری موجود نیست
عضویت در تاریخ 13 شهریور 1389
بازدید پروفایل: 3061