نگارخانه آثـار

[9]> آلبوم: Monoprint

ملیکا ع

گرافیک
 • چاپ منوپرینت

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 8 مرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
 • چاپ منوپرینت

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 13 مرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
 • چاپ منوپرینت

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 8 مرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
  تکنیک رنگ گزاری روی شیشه
 • چاپ منوپرینت

  از مجموعه: صفحه آرایی

  تاریخ ارسال: 8 مرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
  رنگ گزاری روی شیشه + افکت بنزین
 • چاپ منوپرینت

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 8 مرداد 1392
  یادداشت هنرمند: