(پارسا) سعید باقری
طراح گرافیست / طراح جواهرات / ناظـرچاپ / خوشنویسی
پریسا حاجی نصیری
لیسانس گرافیک. فوق لیسانس سینما از دانشگاه هنر تهران
حامد زاهد
گرافیک - تصویر ساز کتاب کودک
مهران رجبعلی زاده
کرافیگ- انیمیشن - طراحی صنعتی
نوشین بیجاری
کارشناسی ارشد گرافیک
تصویری موجود نیست