بیوگرافی و سوابق

منیره کریمخانی

گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری