بیوگرافی و سوابق

حسن خالق پرست

طراحی گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری