پروفایل من

نسرین دادگر

گرافیک

آرشیو
من هم چون تو تكرارم! تكرار آدمهای دیروز،امروز و فردا... با هویتی از جنس خاك، . . . و در جغرافیایی به پهندشت سكوت...
عضویت در تاریخ 16 آذر 1389
بازدید پروفایل: 2385