بیوگرافی و سوابق

نفیسه نظری

کارشناس ارتباط تصویری
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری