بیوگرافی و سوابق

نفیسه باروح

گرافیک تصویرسازی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری