بیوگرافی و سوابق

نگار فلاحی

مهندس صنایع . عکاسی ، نقاشی ، تذهیب
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری