پروفایل من

امید امیدوار

طراحی

آرشیو
یوسف کنعانیم روی چو ماهم گواست.........
هیچ کس از آفتاب خط و گواهان نخواست.........

سرو بلندم تو را راست نشانی دهم.........
راستتر از سروقد نیست نشانی راست..........

هست گواه قمر چستی و خوبی و فر..........
شعشعه اختران خط و گواه سماست.........

ای گل و گلزارها کیست گواه شما........
بوی که در مغزهاست رنگ که در چشم‌هاست.........

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 21 اسفند 1388
بازدید پروفایل: 1569