بیوگرافی و سوابق

فروغ کریمی اصیل

نقاشی و معماری داخلی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری