بیوگرافی و سوابق

صادق علی زاده

عکاس
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری