آرزو آقابابائیان
طراح گرافیک - کارتونیست- تصویرگر
آرین ٔع
طراح و برنامه نویس وب
شهریار جمالی کاپک
نویسنده، ایده پرداز، طراح گرافیک
محمد تقی پور
طراح گرافیک
محمدتقی سخایی چهارطاق
طراح گرافیک و خوشنویس
مرتضی میرزایی
طراح گرافیک-چهره پرداز -مجسمه ساز